Teamontwikkelingskaarten binnen de Zorg

De langdurige zorg staat voor een aantal belangrijke uitdagingen. Terwijl de vraag naar zorg en de complexiteit ervan toenemen, zal het aanbod in personeel dalen en worden verschillende bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Een optimale inzet van mensen en middelen is daarom noodzakelijk, teamwork is cruciaal. Van teams wordt verwacht dat ze effectieve, efficiënte, innovatieve en veilige zorg leveren.

Functioneren van teams
De meest voor de hand liggende oplossing is om leidinggevenden aan te spreken op het functioneren van teams. Hierdoor is de kans groot dat zij op een directieve manier zullen leidinggeven om zo risico’s te vermijden. Het blijkt dat teams met een leidinggevende die een coachende leiderschapsstijl aanneemt beter presteren. Teams worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen, door bijvoorbeeld feedback, zonder dat de beste manier van werken wordt opgelegd. De toepassing van de teamontwikkelingskaarten zijn een andere manier om het functioneren van een team in de gezondheidszorg te verbeteren.

Zelfsturende teams
Zelfsturend werken is in opmars in de Nederlandse thuisverpleging. Uit onderzoek blijkt dat zelfsturende teams economisch en sociaal beter presteren en dat werknemers zich meer betrokken voelen bij hun organisatie. Ook cliënten zijn meer tevreden dan bij reguliere thuiszorginstellingen. Een goed werkend zelfsturend team is echter niet vanzelfsprekend. Er komt best wat kijken bij het werken zonder leidinggevende.
Zo blijkt dat verpleegkundigen het fijn vinden om zelfsturend te werken omdat ze zich sterk betrokken voelen bij alle noodzakelijke werkzaamheden om het team goed te laten functioneren. Het uitvoeren van teamtaken kan een grote uitdaging betekenen.
Je hebt voor teamtaken wel bepaalde eigenschappen nodig. Het is goed om de belangen en wensen van je collega’s te kunnen verstaan zodat de besluiten in een plezierige sfeer kunnen worden genomen. Ook of juist als er meningsverschillen zijn. Door goed te luisteren naar wat je collega zegt en bedoelt kun je daar vervolgens iets mee doen. Verpleegkundigen moeten vaak ook met kritiek kunnen omgaan. Je moet tegen een stootje kunnen. Er is nu eenmaal geen leidinggevende die bemiddelt of dingen oplost als je het als team doet. Daar hoort bij dat je elkaar soms moet aanspreken, ook op de minder leuke dingen. Ook dat probeer je binnen je eigen team op te lossen door het aan te kaarten. De inzet van de teamontwikkelingskaarten zijn dan ook van enorme toegevoegde waarde.


Succesfactoren
- Het team heeft de bevoegdheid om binnen de afgesproken kaders zijn eigen
beslissingen te nemen.
- Er is overeenstemming over de onderlinge taakverdeling.
- Het team heeft regelmatig een adequaat functionerend werkoverleg,
waar oplossingsgericht wordt gewerkt en waar de besluiten
genomen worden volgens het consensusprincipe.
- De teamleden voelen zich naast hun individuele professionele
verantwoordelijkheden medeverantwoordelijk voor de
organisatorische taken en het groepsresultaat.
- De teamleden kunnen goed met elkaar opschieten en hebben
het naar hun zin in het team.

Bron: Doe het zelf-managers; Marion Verstraeten. Nursing.