Teamontwikkeling

Een slagvaardig team kenmerkt zich door zichzelf altijd doelen te stellen. Doelen die concreet maken waar teamleden echt voor gaan. Ook staan de teamleden stil bij ieders persoonlijke doel en de gemeenschappelijke leerdoelen. Samen definiëren ze de succesfactoren, rollen en verantwoordelijkheden binnen het team. Ook bepalen ze samen de grondregels voor het functioneren van het team met betrekking tot de wijze van overleg, de besluitvorming en stellen zij zich de vraag wat er gebeurt als er een conflict dreigt. De teamleden van een slagvaardig team spreken naar elkaar uit wat men wil zien ten aanzien van waarden en normen zoals stiptheid, afspraken, openheid en het gevraagde commitment.
Het behalen van doelen vraagt van jou als individu in een team continu scherp te blijven op je lerend vermogen en je unieke bijdrage aan het gestelde doel, vanuit je echte kwaliteiten.
De 108 unieke kaarten geven je inzicht en houden je scherp op je eigen blinde vlek. Het delen van je inzichten in teamverband creëert vertrouwen en schept ruimte voor ontwikkelen.

Groepsdynamica
Mogelijkerwijs werk je nu al in een teamsamenstelling of werk je gewoon samen met collega’s, of sta je aan de vooravond van een nieuw project met projectleden die je niet of nauwelijks kent. Het is goed te toetsen waar jij denkt dat de groep staat voordat je met de teamontwikkelingskaarten aan de slag gaat.
Je hebt altijd te maken met een groepsontwikkeling en groepsdynamische processen, of je daar nu bewust op aanstuurt of niet. De interventies die door jou worden gedaan zijn van invloed op de loop van de gebeurtenissen in het team. Daarom is het van belang je bewust te zijn van de ontwikkeling en daar waar mogelijk constructief op in te spelen of op te anticiperen.
Een veelgebruikte methode die jou hierbij verder kan helpen is het teamontwikkelingsmodel van Bruce Tuckman (1965). Dit model is gebaseerd op de groepsdynamica.
Groepsdynamica toont aan dat er een ontwikkeling in de groep te verwachten is en waar te nemen valt, die in grote lijnen analoog is aan de ontwikkeling van ieder team. Er is sprake van een soort grondpatroon dat in ieder team terug te vinden is. Tuckman beschrijft vijf ontwikkelfasen die ieder team doorloopt. Hierbij is sprake van een groeiproces en een volwassenheidsniveau waarin een team verkeert.


Uiteraard is teamvorming geen lineair proces waarbij deze fasen opeenvolgend worden
doorlopen. Door allerlei gebeurtenissen zoals de komst van een nieuw teamlid of
ingrijpen door het management kan een goed functionerend team weer
terugvallen in een vorige fase. Zo kent iedere fase waar een team zich in
bevindt een aantal kenmerken waaraan je elke fase kunt herkennen.
Zie de afbeelding met daarin de kenmerken van iedere fase van
teamontwikkeling.

Taakvolwassenheid van teams
De ontwikkelingsfasen van Tuckman zijn gekoppeld aan de
taakvolwassenheidniveaus van een team. Deze taakvolwassen-
heid vloeit voort uit het situationeel leiderschap model van
Hersey en Blanchard. In het schema worden per niveau de
kenmerken en het gedrag van teams beschreven. Lees meer...